Bel: 088 298 64 41 - (24/7 bereikbaar)
Selecteer een pagina

Was het slordig werk of opzet? Na intern onderzoek van een fastfoodrestaurant naar de kassatransacties van een assistent-manager bleek het laatste: kassafraude. Dat was voldoende reden voor ontslag op staande voet. Maar was het ontslag rechtsgeldig? De werknemer vond van niet en stapte naar de rechter. Vorige maand bevestigde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de rechtsgeldigheid van het ontslag in hoger beroep. Wat ging daaraan vooraf?

Wat was het juridisch kader in deze zaak? Behalve een arbeidsovereenkomst had de assistent-manager een zogenaamde kassiersovereenkomst ondertekend. In dit contract was onder meer vastgelegd dat de werknemer transacties met klanten volledig en juist op de kassa moest registreren. Ook lag vast dat de werknemer werkte op zijn persoonsgebonden kassiersnummer. De assistent-manager werd bovendien medeverantwoordelijk gesteld voor het naleven van de voorschriften uit de kassiersovereenkomst door collega’s.

Mystery guests

Tegen de assistent-manager was geen specifieke verdenking. De fastfoodketen laat echter mystery guests regelmatig en steekproefsgewijs controleren of medewerkers werken conform de kassiersovereenkomst. De bevindingen van deze mystery guests gaven eind 2017 aanleiding om een extern onderzoeksbureau een persoonsgericht onderzoek te laten uitvoeren naar de assistent-manager. Daarbij is de assistent-manager geobserveerd en is er een verborgen camera ingezet. Vervolgens hebben mystery guests nog tweemaal een bezoek gebracht aan de vestiging van het fastfoodrestaurant.

Kassafraude

In zijn rapport trekt het onderzoeksbureau drie conclusies, namelijk dat:

  • er regelmatig op een persoonsgebonden kassiersnummer van een andere kassier is gewerkt;
  • er meerdere malen meer producten op de kassa zijn aangeslagen dan op dat moment werden verkocht;
  • er ontvangen contante betalingen zijn weggenomen in plaats van in de kassalade zijn gelegd.

Op basis van dit rapport is de assistent-manager gehoord. Deze heeft het rapport voor akkoord getekend. De werkgever heeft daarna het dienstverband met de assistent-manager in juni 2018 wegens een dringende reden met onmiddellijke ingang opgezegd.

Ontslag rechtsgeldig

De assistent-manager vecht zijn ontslag vervolgens tevergeefs aan bij de kantonrechter. De kantonrechter acht het ontslag op staande voet rechtsgeldig, omdat:

  • de assistent-manager goed op de hoogte was van de inhoud van de kassiersovereenkomst;
  • hij wist dat hij deze diende na te leven;
  • hij op meerdere punten in strijd heeft gehandeld met de kassiersovereenkomst.

De assistent-manager legt zich er niet bij neer en gaat in hoger beroep. In de kassiersovereenkomst zijn echter expliciete waarschuwingen opgenomen dat het niet naleven van de overeenkomst kan worden gezien als fraude en kan leiden tot ontslag op staande voet. Het hof oordeelt dat een assistent-manager hier juist vanwege zijn voorbeeldfunctie bewust van had moeten zijn. Gedurende een langere periode transacties opzettelijk dan wel onjuist registreren op de kassa is volgens het hof aan te merken als expliciet verboden gedrag. Het hof bekrachtigt dan ook de beschikking van de kantonrechter.

Sterke zaak

De fastfoodketen had een sterke zaak bij de rechter. De juridische context van de kassiersovereenkomst was daarbij cruciaal, evenals de structurele handhaving en opvolging bij verdenkingen. Wat zijn op dat punt de meest belangrijke lessen uit deze casus?

Houd steekproeven – Laat externe bureaus (mystery guests) regelmatig controles uitvoeren om vast te stellen of medewerkers conform de geldende regels werken.

Verricht persoonsgericht onderzoek – Laat een extern onderzoeksbureau een persoonsgericht onderzoek verrichten indien de steekproeven aanleiding geven tot nader onderzoek.

Pas wederhoor toe – Bied de werknemer na het verrichten van het onderzoek de mogelijkheid tot wederhoor over de bevindingen om alternatieve scenario’s uit te sluiten.

Sluit het onderzoek af met een rapport – Laat in een rapport de bevindingen, de feiten en omstandigheden die aan die bevindingen ten grondslag liggen vastleggen. Schets tevens de doelstelling van het onderzoek en de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden. Het rapport kan onderdeel gaan uitmaken van een juridische procedure en als zodanig extern worden gebruikt.

Denise de Vroomen is juridisch medewerker bij Lexence.